Minder risico op foute declaraties

meer zekerheid op een betrouwbare uitkomst

Controle op de juistheid van zorgdeclaraties is een specialistisch en complex proces. Het gaat om enorme hoeveelheden beschikbare data en complexe controle regels. Dat vraagt om expertise en samenwerking. Valert biedt zorgapplicaties die integraal ingezet worden om fouten in declaraties tijdig op te sporen en inzicht te verschaffen. Zo dragen wij bij aan rechtmatige verandering van de zorgverzekeraar.

Grip op financiële processen

Zorgverzekeraars vergoeden ruim 100 miljoen euro per dag aan zorg en vrijwel alle declaraties worden op basis van vertrouwen ‘ongezien’ uitbetaald. Onjuiste declaraties kosten de zorgverzekeraars en de premiebetaler dan ook veel geld. Eerder zekerheid over rechtmatigheid van declaraties geeft een enorme efficiencyslag doordat onjuiste declaraties eerder inzichtelijk zijn.

Uniformiteit voor hele keten

Doordat zowel zorgverzekeraars als zorginstellingen gezamenlijk gebruik maken van een uniform systeem is de uitkomst altijd gelijk. Dat maakt de oplossingen betrouwbaar omdat alle partijen volgens dezelfde regels handelen. Verandert de wet- en regelgeving? Dan worden de systemen integraal en tijdig aangepast.

Verlaging financieel risico

Declaraties en crediteringen brengen vele geldstromen met zich mee tussen zorgverzekeraar en zorginstelling. Het achteraf terugvorderen van onrechtmatige of ondoelmatige declaraties brengt een grote financiële onzekerheid met zich mee. Door eerder of zelfs vooraf inzicht te krijgen wordt het financiële risico verlaagd en neemt de zekerheid over rechtmatigheid toe.

Minder inspanningen, beter resultaat

Efficiënter werken door slimme automatisering betekent een verlaging van kosten en een beter resultaat. Er is minder inspanning nodig en de kwaliteit van de (uniforme) uitkomst is uiterst betrouwbaar. Hoe eerder de controles plaatsvinden in het proces, hoe efficiënter het is.

Vermindering administratieve lasten

Complexe processen in de zorg eenvoudig inzichtelijk maken, dat is de kracht van Valert. Zorgverzekeraars kunnen door gebruik te maken van onze applicaties eenvoudig inzicht krijgen in onjuiste declaraties. Dat zorgt voor een verlaging van de administratieve lasten.

Eerder zekerheid voor de hele keten

Hoe eerder er zekerheid wordt geboden over de rechtmatigheid van declaraties hoe efficiënter het is voor de hele zorgketen. Ook zorgaanbieders ontvangen dan eerder feedback op ingediende declaraties. De afhandeling van het terugvorderen van onterechte declaraties wordt met de applicaties van Valert teruggedrongen, of zelfs voorkomen.

Samenwerking

“Door nauwe samenwerking met zorgverzekeraars en zorginstellingen bieden we uniformiteit in de uitkomsten van analyses binnen zorgdeclaraties. Valert maakt de controleregels toepasbaar en uitvoerbaar en zorgt voor zekerheid en vertrouwen.”

Zorgproducten

Horizontaal toezicht tooling

Een tool die zorgverzekeraars en zorgaanbieders ondersteunt bij het bevorderen van een efficiënt Horizontaal Toezicht-proces.

DOT-Controle Module

Controle op rechtmatigheid van alle DBC-zorgproducten en zorgactiviteiten.

DBC-analyse tool voor GGZ

Vaststellen van rechtmatigheid van DBC-declaraties, volgens de normen van de wet- en regelgeving van de NZa.

Voorafcontrole

Controlemodule gericht op een controle vooraf die zo onrechtmatige betalingen voorkomt.

Onze kracht 

Zekerheid over rechtmatigheid

Wij kijken graag met u vooruit en ondersteunen u met uw administratieve processen.

Tevreden gebruikers zijn onder andere: