Horizontaal Toezicht

in de zorg

Per 2020 is 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht op Horizontaal Toezicht ten aanzien van correct registreren en declareren. Valert heeft een tool ontwikkeld die zorgverzekeraars en zorgaanbieders ondersteunt bij het bevorderen van een efficiënt Horizontaal Toezicht proces.

Wat is Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders die zich richt op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Belangrijke kenmerken voor Horizontaal Toezicht zijn vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het doel daarbij is het correct registreren en declareren van zorg en het gepast gebruik maken van zorg.

Op het gebied van correct registreren en declareren zal Horizontaal Toezicht gegevenscontroles die achteraf plaatsvinden vervangen. Horizontaal Toezicht is dan voor zorgverzekeraars de basis voor de naleving van het protocol Zorgverzekeringswet.

Gepast gebruik van de zorg betekent dat zorg wordt geleverd aan patiënten die deze zorg ook echt nodig hebben. Leidend daarbij zijn 2 punten:

 1. De zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk (effectieve zorg).
 2. Er moet een medische noodzaak zijn voor de zorg.

Wat valt niet onder Horizontaal Toezicht?

Niet alles valt onder Horizontaal Toezicht. Bijvoorbeeld contractuele afspraken tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder over bijvoorbeeld efficiency, kwaliteit en innovatie.

De noodzaak van Horizontaal toezicht

Een gegevensgerichte controle achteraf is kostenintensief, en daar willen we graag op besparen. Dat kan met behulp van Horizontaal Toezicht. Hierbij werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dat werkt efficiënter én effectiever.

 

Welke oplossing biedt Valert?

Wij bieden een tool die zorgverzekeraars en zorgaanbieders ondersteunt bij het bevorderen van een efficiënt Horizontaal Toezicht proces. Hierbij gaan we uit van 3 onderdelen:

 

1.

Dossiervoering en werkprogramma zorgverzekeraars

2.

Interactie representerende zorgverzekeraar en zorgaanbieder

3.

Dossiervoering en werkprogramma zorgaanbieder (optioneel)

Wat u van ons mag verwachten

 

Op het gebied van dossiervoering en werkprogramma zorgverzekeraar:

 • Statusweergave per aanbieder (fase A t/m E van Horizontaal Toezicht).
 • Vastleggen activiteiten 1e en 2e representerende zorgverzekeraar.
 • Documenteren en realiseren werkprogramma 1e representerende zorgverzekeraar.
 • Documenteren go/no go momenten 2e representerende zorgverzekeraar.
 • Ruimte bieden voor signalering door alle zorgverzekeraars.
 • Opstellen (waar mogelijk geautomatiseerd), beheren en aanvullen topmemo in diverse fases.
 • Inzicht geven in risicomatrix zorgaanbieder en beoordeling in diverse fases.
 • Bewaken opvolging van acties.
 • Overzichtsrapportages leveren:
  – Welke risico’s (laag/midden/hoog) worden wel en niet door beheersmaatregelen afgedekt?
  – Wat zijn de hoge risico’s en wat zijn de midden risico’s.
  – Overzicht waar dezelfde beheersmaatregelen terugkomen om een risico af te dekken.

Voordeel Valert:

de zorgverzekeraar kan de activiteiten gerelateerd aan Horizontaal Toezicht vastleggen in de tool. Deze zijn daardoor inzichtelijk en navolgbaar voor andere stakeholders.

Op het gebied van interactie representerende zorgverzekeraar en zorgaanbieder:

 • Vastleggen activiteiten 1e representerende zorgverzekeraar.
 • Gestandaardiseerde uitwisseling van informatie (bijv. risico- en beheersingsmatrix).
 • Uploadfunctie voor veilige informatie-uitwisseling op basis van eigen formats (verplicht om documentatie via deze route aan te leveren).
 • Geïntegreerde hulpmiddelen uit landelijk raamwerk.
 • Communicatieportaal tussen representerende zorgverzekeraar en zorgaanbieder.
 • Statusweergave.
 • Uitwisselen minimale dataset.

Voordeel Valert:

De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder houden elkaar via een uniform proces op de hoogte van de status en vorderingen van het proces van Horizontaal Toezicht. Door middel van het gebruiken van dezelfde toolkit is informatie eenduidig vastgelegd en raadpleegbaar.

Op het gebied van dossiervorming en werkprogramma zorgaanbieder:

 • Ruimte voor eigen dossiervoering.
 • Eigen statusweergave.
 • Vastleggen activiteiten zorgaanbieder (werkprogramma).
 • Opstellen, beheren en aanvullen risico- en beheersingsmatrix + ruimte voor toevoeging onderbouwing in diverse fases.

Voordeel Valert:

De zorgaanbieder heeft de beschikking over de tooling die het totale werkprogramma voor Horizontaal Toezicht faciliteert op een veilige transparante en efficiënte wijze. 

Heeft u vragen over Horizontaal toezicht in de zorg?

Wij beantwoorden deze graag.